පාස්කු දිනය අදජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථානය සිහි කරමින් ලොව පුරා කිතුණු බැතිමතුන් සමරනු ලබන පාස්කු දිනය අදට යෙදී ඇත.

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෝවැසියන්ලෝ පාපයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා කුරුසියට ජීවිතය පූජාකර දින 3 කට පසු උත්ථානය ලැබීම පාස්කු මංගල්‍යය ලෙස කිතුණුවන් පාස්කු සමරනු ලබයි.

ජේසුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීම, මරණය සහ උත්ථානය සිහිපත් කරමින් කිතුණුවන් විවිධ වත්පිළිවෙත් සිදුකරන අතර ගතකළ දින 40 ක චතාරික සමය ද පාස්කු ඉරිදා දිනයෙන් අවසන් වෙයි.


RECOMMEND POSTS