සොහාර් බලකොටුව වසා දමයිඕමානයේ උතුරු අල් බටිනා ආණ්ඩුකාර ප්‍රාන්තයේ විලයාට් හි පිහිටා ඇති සොහාර් බලකොටුව තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

2024 ජනවාරි 8 සිට 16 දක්වා සොහාර් බලකොටුව තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කරන බව ඕමාන් උරුමයන් සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ ය.

2024 ජනවාරි 17 වන දින නරඹන්නන් සඳහා බලකොටුව නැවත විවෘත කරන බව අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(Timeofoman - මස්කට් නුවර)

RECOMMEND POSTS