සිරකරුවන් 460කට සමාවඕමානය සිරකරුවන් 460 දෙනෙක් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව ඕමාන් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය වාර්තා කරයි.

ඊද් අල්-ෆිතර් උත්සවය නිමිත්තෙන් විශේෂ සමාවක් සිරකරුවන්ට ලබාදෙන ලෙස ඕමාන් සුල්තාන් හයිතම් බින් තාරික් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

සිරකරුවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ සතුට සැලකිල්ලට ගනිමින් ඊද් අල්-ෆිතර් උත්සවය සතුටින් සැමරීම සඳහා සිරකරුවන් නිදහස් කිරීමට ඕමාන් නායකයා කටයුතු කර ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශ ජයතිලක
(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින්, මස්කට් නුවර)


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS