සබරගමු මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරේශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සබරගමු පළාත් විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය රත්නපුර, නවනගරයේ, විද්‍යාල මාවතේ  අංක 89/6, දරන ස්ථානයේ පිහිටි නව ගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපිත කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය කියයි.

මෙම නව විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය රුපියල් මිලියන 378ක වියදමකින් ඉදිකළ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලක් වන අතර, විදේශ රැකියා සඳහා පුහුණු වන ශ්‍රමිකයින්ට මෙහි නේවාසික පහසුකම්ද සලසා ගත හැකිය. මීට පෙර ගොඩනැගිලි දෙකක පැවති රත්නපුර විගමණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය හා සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය මෙම නව ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත කොට ඇතැයි කාර්යංශය කියයි. .

නව කාර්යාලයේ දුරකථන අංක 045 222 3077/ 045 222 4062 වේ. එහි ෆැක්ස් අංකය - 045 223 0105 වේ.

සබරගමු පළාතේ පදංචිකරුවන් සඳහා විදේශ රැකියා සඳහා අනුමැතිය, කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය, සුභසාධන පහසුකම්, සමථකරණ පහසුකම්, විදේශ රැකියා සඳහා පුහුණුවීම, නේවාසික පාඨමාලා, සුරක්ෂිත විදේශ රැකියාවක් සඳහා උපදෙස්, ස්වයං රැකියා සඳහා උපදෙස් සැපයීම වැනි කාර්යයන් සිදුකරනු ලබන්නේ මෙම නව කාර්යාලයේ දීය.

විනීතා එම් ගමගේ


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS