බිම්බෝම්බවලින් තෝර ලෝකයක්බිම්බෝම්බවලින් තෝර ලෝකයක් සඳහා 1997 වසරේදී අත්සන් තබන ලද ඔටෝවා ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාවට නැංවීමට ශ්‍රී ලංකාව එකඟත්වය පළ කර තිබේ.

මේ අනුව 2017 දෙසැම්බර් 13 දාතම යටතේ ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ බිම්බෝම්බවලින් තොර ලෝකයක් සඳහා අත්සන් තබන ලද ‘ඔටෝවා ප්‍රඥප්තිය’ පිළිගෙන එහි ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වී තිබෙන අතර ලබන වසරේ ජූනි 1 වැනිදා සිට එහි වගන්ති ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාවට නැංවෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවමෙම ජාත්‍යන්ත ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාවට එකඟත්වය පළ කරන ලද 163 වැනි  පූර්ණ රාජ්‍යය වනු ඇත.

මෙම ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාව ද අනෙකුත් රටවල් 162 මෙන් බිම්බෝමබ නිෂ්පාදනයෙන් වැළැකී සිටීම බිම්බෝම්බ භාවිතයෙන් වැළැකී සිටීම බිම්බෝම්බ විනාශ කර දැමීම යනාදි අදාළ ප්‍රඥප්තියේ වගන්ති ඉටු කිරීමට බැඳී සිටියි.

 හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා


RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS