ඩ්‍රෝන යවා අයෙක් අත්අඩංගුවටකුවේට් නායකයාට අයත් ඩස්මාන් මාළිගාව ආසන්නයේ ඩ්‍රෝනාවක් පියාසර කර වු  කුවේට් ජාතිකයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

කුවේට් ජාතිකයාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

ඩ්‍රෝනායානා යැවීමට අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් නීත්‍යානුකූල අවසරපත්‍රයක් ලබාගෙන ඇති බවට වාර්තා වේ.

නීතිමය කටයුතු කිරීම සඳහා අදාල බලධාරීන්ට භාරදීමට ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

ජානක ප්‍රියදර්ශන ජයතිලක
(ජි.ඩි.එන් ඔන්ලයින්, කුවේට් නගරය)

RECOMMEND POSTS

RELATED POSTS